کامپیوتر های Box PC تلسا

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-04 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-04 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Dual Core

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-06 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-07 تلسا از سری Core i3

کامپیوترTC920-07 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-10 تلسا از سری Core i3

کامپیوترTC920-10 از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-16 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-19 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-19 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-19 از سری Dual Core که دارای رم ۱ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-20 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-20 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-24 تلسا از سری Xeon

کامپیوترTC920-24 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-26 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-26 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-28 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-28 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-29 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-29 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-30 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-30 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-31 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-31 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-32 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-26 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

تماس با ما : 02144671862