کامپیوتر های Box PC

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,650,000 تومان

کامپیوتر TC920-04 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-04 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Dual Core

1,190,000 تومان

کامپیوتر TC920-06 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,730,000 تومان

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @

1,505,000 تومان

کامپیوتر TC920-07 تلسا از سری Core i3

کامپیوترTC920-07 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,580,000 تومان

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,870,000 تومان