کامپیوتر های Box PC

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,650,000 تومان

کامپیوتر TC920-04 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-04 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Dual Core

1,190,000 تومان

کامپیوتر TC920-06 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,730,000 تومان

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @

1,505,000 تومان

کامپیوتر TC920-07 تلسا از سری Core i3

کامپیوترTC920-07 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,580,000 تومان

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,870,000 تومان

کامپیوتر TC920-10 تلسا از سری Core i3

کامپیوترTC920-10 از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

1,725,000 تومان

کامپیوتر TC920-16 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-19 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

1,180,000 تومان

کامپیوتر TC920-19 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-19 از سری Dual Core که دارای رم ۱ گیگ

1,100,000 تومان

کامپیوتر TC920-20 تلسا از سری Dual Core

کامپیوتر TC920-20 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

1,260,000 تومان

کامپیوتر TC920-24 تلسا از سری Xeon

کامپیوترTC920-24 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

2,960,000 تومان

کامپیوتر TC920-26 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-26 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

1,460,000 تومان

کامپیوتر TC920-28 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-28 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

1,150,000 تومان

کامپیوتر TC920-29 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-29 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

1,300,000 تومان

کامپیوتر TC920-30 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-30 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

1,230,000 تومان

کامپیوتر TC920-31 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-31 از سری Dual Core که دارای رم ۲ گیگ

1,290,000 تومان

کامپیوتر TC920-32 تلسا از سری Dual Core 3M Cache

کامپیوتر TC920-26 از سری Dual Core که دارای رم ۴ گیگ

1,380,000 تومان