کامپیوترهای قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-03 تلسا از سری Xeon

کامپیوتر TC920-03 تلسا از سری Xeon از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,360,000 تومان

کامپیوتر TC920-05 تلسا از سری Dual Core قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-25 از سری Dual Core که قابل نصب در رک می باشد

1,330,000 تومان

کامپیوتر TC920-08 تلسا از سری Xeon

کامپیوترTC920-08 از سری Xeon که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,300,000 تومان

کامپیوتر TC920-11 تلسا از سری Xeon

کامپیوترTC920-24 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,375,000 تومان

کامپیوتر TC920-12 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-12 از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Core i3

2,030,000 تومان

کامپیوتر TC920-13 تلسا از سری Xeon

کامپیوتر TC920-13 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,600,000 تومان

کامپیوتر TC920-14 تلسا از سری Atom قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-14 از سری Atom که قابل نصب در رک می باشد دارای رم ۲ گیگ و ۵۰۰ گیگ هارد

895,000 تومان

کامپیوتر TC920-15 تلسا از سری Dual Core قابل نصب در رک

خرید و فروش اینترنتی کامپیوتر TC920-15 تلسا از سری Dual Core قابل نصب در رک

1,400,000 تومان

کامپیوتر TC920-17 تلسا از سری Core i7

کامپیوتر TC920-17 از سری Core i7 که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Core i7

3,400,000 تومان

کامپیوتر TC920-18 تلسا از سری Dual Core قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-25 از سری Dual Core که قابل نصب در رک می باشد

1,325,000 تومان

کامپیوتر TC920-21 تلسا از سری Atom قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-14 از سری Atom که قابل نصب در رک می باشد

790,000 تومان

کامپیوتر TC920-22 تلسا از سری Core i7

کامپیوتر TC920-22 از سری Core i7 که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Core i7

4,200,000 تومان

کامپیوتر TC920-23 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-23 از سری Core i3 که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده core i3

2,180,000 تومان

کامپیوتر TC920-25 تلسا از سری Dual Core قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-25 از سری Dual Core که قابل نصب در رک می باشد

1,250,000 تومان

کامپیوتر TC920-27 تلسا از سری Xeon

کامپیوترTC920-24 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,110,000 تومان

کامپیوتر TC920-33 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-33 از سری Core i3 که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

3,200,000 تومان

کامپیوتر TC920-34 تلسا از سری Xeon

کامپیوتر TC920-34 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ

4,120,000 تومان